แบบสอบถามออนไลน์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภา ปี 2564ข้อ 1 เพศ *ข้อ 2 กลุ่ม *ข้อ 3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของงานจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา (การแนะนำหนังสือผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสำรวจความต้องการ เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา เป็นต้น หรือการเข้าชม facebook) *ข้อ 4 ท่านมีความพึงพอใจการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภาระดับใด *

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ข้อ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบริการงานจัดซื้อหนังสือ